O nás

Ústav soudního lékařství (ÚSL) se nachází v areálu Bory FN Plzeň a je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň (FN) a Lékařské fakulty UK v Plzni (LF), zajišťujícím soudně-lékařskou službu v Plzeňském kraji a výuku forenzní medicíny (soudního lékařství) u studentů LF.

Zdravotnickou činnost – provádění pitev u zemřelých osob – zajišťují  zaměstnanci Fakultní nemocnice (sekundáři, primář). Školskou činnost – výuku forenzní medicíny v rámci předmětu "Zdravotnická legislativa, právní problémy a forenzní medicína" a výuku předmětu "Forenzní zubní lékařství" – zajišťují zaměstnanci LF (přednosta ústavu, odborní asistenti).

V ÚSL se provádějí pitvy zdravotní a soudní, a to u osob zemřelých mimo zdravotnické zařízení (např. v bytě, přírodě). V některých případech i u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení (nejčastěji při hospitalizaci pro poranění nebo otravu).

Zdravotní pitvy se provádí za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších, ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy. Nález při zdravotní pitvě je vizitován primářem. Případy, kdy se povinně zdravotní pitva musí provést, jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 88 odst. 3, Zákona o zdravotních službách (č. 372 / 2011 Sb., v platném znění). Provedení zdravotní pitvy nařizuje koroner, který provádí prohlídku těla osoby zemřelé mimo zdravotnické zařízení na místě nálezu. Služba koronera je smluvní a v Plzeňském kraji byla zavedena od 1. 7. 2014. Za organizaci a zajištění prohlídek zemřelých mimo zdravotnické zařízení odpovídá kraj v rozsahu svého území. Organizace této služby je krajem financována. Koronerem může být pouze lékař (specializace a délka lékařské praxe není rozhodující, možnost systematické přípravy na funkci koronera v pregraduálním ani postgraduálním studiu v současné době neexistuje).  

Soudní pitvy nařizuje Policie ČR podle příslušného ustanovení trestního řádu v případě, kdy vznikne podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem. Provádí ji vždy dva soudní lékaři – znalci v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. Chemicko-toxikologické vyšetření, které v rámci soudní pitvy je policií často vyžadováno, provádí toxikolog – znalec v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. 

Ve spolupráci s Laboratoří forenzní radiologie Kliniky zobrazovacích metod FN a LF UK v Plzni, se od r. 2018 provádí před pitvou, v indikovaných případech, postmortální CT vyšetření těla zemřelé osoby (např. při střelném poranění, utonutí).

Provádění pitev je projevem veřejného zájmu státu na zjištění příčiny úmrtí, resp. zjištění skutečností vedoucích k odhalení a potrestání pachatele trestného činu. Pitvou končí zdravotnický zájem o tělo člověka.

Nález při pitvě je zpětnou vazbou pro ošetřující lékaře, neboť přispívá k porovnání správnosti a úplnosti stanovených klinických diagnóz, správnosti a efektivity léčby.

 

Umístění budov ÚSL v areálu Bory:    

  • Budova 66 – administrativní část ústavu (sekretariát přednosty, sekretariát primáře, pracovny lékařů)
  • Budova 67 – slouží k uložení těl zemřelých v chladicím / mrazícím zařízení; v budově je zároveň kancelář autoptických / pitevních laborantů

Zdravotní i soudní pitvy se provádí v pitevním traktu Šiklova ústavu patologie. Odebrané vzorky tkání pro mikroskopické vyšetření zpracovává histologická laboratoř ŠÚP.

  • Budova 10 – toxikologická laboratoř ÚSL (ve 2. patře)

Jde o jedinou laboratoř v Plzeňském kraji, která provádí analytické rozbory biologického materiálu odebraného od zemřelých i živých osob (včetně řidičů motorových vozidel) pro zdravotnické a právní účely, nejčastěji při podezření na ovlivnění alkoholem, nelegálními návykovými látkami (drogami), léčivy.

 

Perspektiva Ústavu soudního lékařství je zaměřena na:

  • prohloubení spolupráce s Klinikou zobrazovacích metod při CT vyšetření u zemřelých osob (tzv. virtuální pitva),
  • využití možnosti imunochemických vyšetření tkání v laboratoři ŠÚP,
  • zapojení se do pilotní studie o náhlé srdeční smrti mladých lidí (odebrání vzorků myokardu na genetické vyšetření, informace příbuzným zemřelého o možnosti kardiogenetického vyšetření).

 

Z HISTORIE

Ústav soudního lékařství byl v Plzni zřízen v březnu 1946, pitvat se začalo od února 1949. Prvním vedoucím ústavu byl na doporučení profesorů Hájka a Čančíka z Prahy jmenován zdravotní rada MUDr. Jaroslav Jerie, vedoucí zdravotního oddělení ONV v Klatovech (od r. 1949 vedoucí zdravotního odboru KNV v Plzni, v r. 1952 přešel plně pod lékařskou fakultu). Ústav vedl do r. 1970 (habilitován v r. 1956). Doc. MUDr. Jerie předložil v r. 1957 návrh na zavedení povinných ochranných přileb pro motocyklisty.

V letech 1970 - 1993 vedl ústav jeho žák doc. MUDr. Karel Pitr, CSc. (habilitován v r. 1966). Z jeho podnětu byla uspořádána v r. 1984 „Pracovní schůze České a Slovenské společnosti soudního lékařství JEP ČLS“, na které byl sjednocen postup při vyšetřování a posuzování ovlivnění osob alkoholem.

Po úmrtí doc. Pitra v roce 1993 vedla do r. 2012 ústav doc. MUDr. Helena Kvapilová (habilitována v r. 1996).

V současné době je přednostou ÚSL odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák.